Hạt giống Bầu Hồ Lô Thiên Nga – Gói 5 Hạt

35.000  19.000 

• Xem thêm hạt giống Bắp Cải Xanh tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bắp Cải Tím tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bắp Cải Tí Hon tại đây!


Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 65 – 70 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng đôi cách hàng đôi 2 m, cây cách cây 50 cm
– Khoảng 100 cây / 100 m2

Hạt giống Bầu Hồ Lô Thiên Nga – Gói 5 Hạt

35.000  19.000