Hạt giống Bầu Gáo Dừa – Gói 5 Hạt

39.000  19.000 

• Xem thêm hạt giống Bầu Sao Lai tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bầu Hồ Lô tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bầu Hồ Lô Thiên Nga tại đây!


Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 40 – 45 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng đôi cách hàng đôi 2 m, cây cách cây 50 cm
– Khoảng 100 cây / 100 m2

Hạt giống Bầu Gáo Dừa – Gói 5 Hạt

39.000  19.000